Disclaimer

De redactie van RuimBegrip.nl heeft met de grootst mogelijk zorg en aandacht de website samengesteld. Alhoewel de redactie van RuimBegrip.nl daarbij heeft getracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen in de site op te nemen, kan de redactie van RuimBegrip.nl niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op of via de website wordt aangeboden. Informatie die van groot belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker altijd op juistheid te worden gecontroleerd. Beslissingen die de gebruiker neemt op basis van informatie gepubliceerd door de redactie van RuimBegrip.nl, zijn voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

De redactie van RuimBegrip.nl is niet verantwoordelijk voor bijdragen van andere partijen op de website, zoals reacties in blogs en het plaatsen van teksten, afbeeldingen, en andere beeldmaterialen, geluidsmaterialen, concepten of ideeën De redactie van RuimBegrip.nl is gerechtigd deze informatie van derden direct van de website te verwijderen. Als op de website hyperlinks naar andere internetsites van derden staan dan betekent dat niet dat RuimBegrip.nl de op of via deze internetsites aangeboden diensten of producten aanbeveelt. Het gaanklikken en gebruiken van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.

RuimBegrip.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade (zoals directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade) die in enig opzicht voortkomen uit of verband hebben met het gebruik van de gepubliceerde informatie door de redactie van RuimBegrip.nl of de (on)bereikbaarheid van de website. Hieronder worden storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten begrepen, of de inhoud die op of via de website wordt aangeboden, daaronder wordt onder meer verstaan bijdragen van derden of hyperlinks van of naar sites van derden.