Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí è ïåðâûé ïðåçèäåíò ÐÔ Áîðèñ Åëüöèí âî âðåìÿ òîðæåñòâåííîãî ïðèåìà â ÷åñòü Äíÿ Ðîññèè â Êðåìëå.

Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí è ïåðâûé ïðåçèäåíò ÐÔ Áîðèñ Åëüöèí âî âðåìÿ òîðæåñòâåííîãî ïðèåìà â ÷åñòü Äíÿ Ðîññèè â Êðåìëå.

Beoordeel dit artikel, wij zijn benieuwd naar jouw mening!
[Aantal beoordelingen: 0 Gemiddeld: 0]

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *